Základní charakteristiky Holubice

 Údaj
Kód obce539 228
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)796
Orná půda (ha)535
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)12
Ovocné sady (ha)125
Trvalé trávní porosty (ha)4
Zemědělská půda (ha)676
Lesní půda (ha)45
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)58
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem364
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem27
Stavebnictví32
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel75
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí45
Profesní, vědecké a technické činnosti45
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci234
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání39
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy58
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 802
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem47
muži25
ženy22
Zemřelí celkem8
muži6
ženy2
Přirozený přírůstek celkem39
muži19
ženy20
Přistěhovalí celkem109
muži40
ženy69
Vystěhovalí celkem75
muži28
ženy47
Saldo migrace celkem34
muži12
ženy22
Přírůstek/úbytek celkem73
muži31
ženy42
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži798
ženy891
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem374
muži176
ženy198
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži568
ženy610
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem137
muži54
ženy83
Střední stav obyvatel k 1.7.1 579
muži754
ženy825
Průměrný věk33,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services