Základní charakteristiky Zvole

 Údaj
Kód obce541 478
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)658
Orná půda (ha)279
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)155
Zemědělská půda (ha)459
Lesní půda (ha)130
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)45
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem136
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem24
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel31
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci95
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 658
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži5
ženy9
Zemřelí celkem11
muži7
ženy4
Přirozený přírůstek celkem3
muži-2
ženy5
Přistěhovalí celkem31
muži13
ženy18
Vystěhovalí celkem8
muži4
ženy4
Saldo migrace celkem23
muži9
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem26
muži7
ženy19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži423
ženy425
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem139
muži74
ženy65
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži301
ženy285
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem123
muži48
ženy75
Střední stav obyvatel k 1.7.826
muži420
ženy406
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services