Základní charakteristiky Stružná

 Údaj
Kód obce555 592
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 260
Orná půda (ha)385
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)8
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)587
Zemědělská půda (ha)981
Lesní půda (ha)128
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)125
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem141
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem12
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel25
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci107
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 260
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži1
ženy2
Zemřelí celkem4
muži1
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-1
muži0
ženy-1
Přistěhovalí celkem27
muži11
ženy16
Vystěhovalí celkem16
muži11
ženy5
Saldo migrace celkem11
muži0
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem10
muži0
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži274
ženy258
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem74
muži33
ženy41
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži207
ženy170
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem81
muži34
ženy47
Střední stav obyvatel k 1.7.528
muži279
ženy249
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services