Základní charakteristiky Bezděkov

 Údaj
Kód obce555 801
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 492
Orná půda (ha)775
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)40
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)350
Zemědělská půda (ha)1 169
Lesní půda (ha)172
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)105
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem217
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem38
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel45
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci144
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 492
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži3
ženy6
Zemřelí celkem12
muži7
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-4
ženy1
Přistěhovalí celkem29
muži15
ženy14
Vystěhovalí celkem25
muži13
ženy12
Saldo migrace celkem4
muži2
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem1
muži-2
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži468
ženy471
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem164
muži84
ženy80
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži316
ženy307
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem152
muži68
ženy84
Střední stav obyvatel k 1.7.941
muži474
ženy467
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services