Základní charakteristiky Hradešín

 Údaj
Kód obce564 800
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)424
Orná půda (ha)69
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)10
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)2
Zemědělská půda (ha)82
Lesní půda (ha)300
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)6
Ostatní plochy (ha)34
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem115
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství1
Průmysl celkem13
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel34
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci89
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 424
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži2
ženy4
Zemřelí celkem2
muži1
ženy1
Přirozený přírůstek celkem4
muži1
ženy3
Přistěhovalí celkem19
muži10
ženy9
Vystěhovalí celkem6
muži3
ženy3
Saldo migrace celkem13
muži7
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem17
muži8
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži168
ženy188
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem89
muži41
ženy48
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži114
ženy124
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem29
muži13
ženy16
Střední stav obyvatel k 1.7.324
muži155
ženy169
Průměrný věk33,8
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services