Základní charakteristiky Nová Ves v Horách

 Údaj
Kód obce567 329
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 628
Orná půda (ha)3
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)3
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)491
Zemědělská půda (ha)496
Lesní půda (ha)1 993
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)118
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem127
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem17
Stavebnictví13
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel29
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci92
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 628
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži2
ženy2
Zemřelí celkem5
muži1
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-1
muži1
ženy-2
Přistěhovalí celkem23
muži11
ženy12
Vystěhovalí celkem27
muži13
ženy14
Saldo migrace celkem-4
muži-2
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-1
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži216
ženy241
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem59
muži27
ženy32
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži167
ženy171
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem60
muži22
ženy38
Střední stav obyvatel k 1.7.450
muži215
ženy235
Průměrný věk43,6
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services