Základní charakteristiky Skršín

 Údaj
Kód obce567 361
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)698
Orná půda (ha)452
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)9
Ovocné sady (ha)55
Trvalé trávní porosty (ha)11
Zemědělská půda (ha)527
Lesní půda (ha)55
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)6
Ostatní plochy (ha)106
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem67
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství5
Průmysl celkem7
Stavebnictví3
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel21
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti3
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci45
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy4
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 698
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem1
muži0
ženy1
Zemřelí celkem1
muži0
ženy1
Přirozený přírůstek celkem0
muži0
ženy0
Přistěhovalí celkem12
muži6
ženy6
Vystěhovalí celkem4
muži2
ženy2
Saldo migrace celkem8
muži4
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem8
muži4
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži120
ženy110
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem25
muži15
ženy10
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži83
ženy81
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem41
muži22
ženy19
Střední stav obyvatel k 1.7.216
muži115
ženy101
Průměrný věk43,9
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services