Základní charakteristiky Havlíčkova Borová

 Údaj
Kód obce568 660
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 279
Orná půda (ha)866
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)275
Zemědělská půda (ha)1 160
Lesní půda (ha)981
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)102
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem185
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem27
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel29
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci125
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 278
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži6
ženy10
Zemřelí celkem9
muži2
ženy7
Přirozený přírůstek celkem7
muži4
ženy3
Přistěhovalí celkem22
muži9
ženy13
Vystěhovalí celkem14
muži6
ženy8
Saldo migrace celkem8
muži3
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem15
muži7
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži502
ženy478
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem157
muži75
ženy82
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži365
ženy310
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem148
muži62
ženy86
Střední stav obyvatel k 1.7.963
muži495
ženy468
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services