Základní charakteristiky Zdechovice

 Údaj
Kód obce576 026
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)862
Orná půda (ha)226
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)16
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)95
Zemědělská půda (ha)344
Lesní půda (ha)346
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)131
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem113
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem15
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci77
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 862
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži1
ženy2
Zemřelí celkem4
muži3
ženy1
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-2
ženy1
Přistěhovalí celkem12
muži4
ženy8
Vystěhovalí celkem11
muži2
ženy9
Saldo migrace celkem1
muži2
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem0
muži0
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži325
ženy292
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem92
muži51
ženy41
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži232
ženy189
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem104
muži42
ženy62
Střední stav obyvatel k 1.7.620
muži325
ženy295
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services