Základní charakteristiky Horní Třešňovec

 Údaj
Kód obce580 333
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)978
Orná půda (ha)625
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)138
Zemědělská půda (ha)795
Lesní půda (ha)129
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)43
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem139
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem32
Stavebnictví9
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel29
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci97
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 979
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži2
ženy10
Zemřelí celkem0
muži0
ženy0
Přirozený přírůstek celkem12
muži2
ženy10
Přistěhovalí celkem24
muži11
ženy13
Vystěhovalí celkem7
muži4
ženy3
Saldo migrace celkem17
muži7
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem29
muži9
ženy20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži310
ženy307
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem105
muži49
ženy56
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži231
ženy202
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem79
muži30
ženy49
Střední stav obyvatel k 1.7.589
muži303
ženy286
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services