Základní charakteristiky Kostelec

 Údaj
Kód obce586 277
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)508
Orná půda (ha)393
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)26
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)6
Zemědělská půda (ha)451
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)36
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem187
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem34
Stavebnictví28
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel37
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci128
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 508
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži7
ženy7
Zemřelí celkem14
muži7
ženy7
Přirozený přírůstek celkem0
muži0
ženy0
Přistěhovalí celkem18
muži8
ženy10
Vystěhovalí celkem13
muži5
ženy8
Saldo migrace celkem5
muži3
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem5
muži3
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži435
ženy425
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem157
muži82
ženy75
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži312
ženy283
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem108
muži41
ženy67
Střední stav obyvatel k 1.7.846
muži425
ženy421
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services