Základní charakteristiky Nemojany

 Údaj
Kód obce593 397
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)601
Orná půda (ha)285
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)12
Zemědělská půda (ha)337
Lesní půda (ha)203
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)43
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem148
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem23
Stavebnictví23
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel25
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci115
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 601
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži6
ženy4
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem4
muži3
ženy1
Přistěhovalí celkem26
muži16
ženy10
Vystěhovalí celkem15
muži7
ženy8
Saldo migrace celkem11
muži9
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem15
muži12
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži338
ženy343
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem133
muži69
ženy64
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži213
ženy215
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem120
muži56
ženy64
Střední stav obyvatel k 1.7.669
muži328
ženy341
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services